Advent 4

Het is de laatste week van 2023. We blikken terug op het afgelopen jaar. Middels de jaaroverzichten van het nieuws; wat is er allemaal gebeurd in de wereld en ons eigen land? Maar ook in ons persoonlijk leven; is er een dankbaar achteromzien of zijn er moeiten en zorgen?

Zondag 24 december 2023

4e zondag van Advent

 

Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam (1 Tim. 3,16).

 

De laatste zondag van advent; morgen is het kerst. We gedenken en vieren de geboorte van onze Heiland, zijn eerste komst naar deze aarde. Vol verwachting hebben we ernaartoe geleefd en reikhalzend naar uitgekeken. Dat is zogezegd advent in het klein, in deze tijd van dit jaar. Maar tegelijk leven we in de verwachting van Christus’ wederkomst, het grote advent. Eens wordt geloven aanschouwen en mogen we oog in oog staan (1 Kor. 13,12). Dan komt Jezus niet als een klein kindje, nederig en armoedig in een stal terwijl er maar een paar mensen weet van hebben. Nee, dan komt Hij met macht en grote luister (Matt. 24,30) en iedereen zal Hem zien (Opb. 1,7). 

De apostel Paulus, geboren in Tarsus (Klein-Azië), zoon van een Farizeeër en leerling van Gamaliël (Hnd. 22,3 en 23,6), was geen discipel en behoorde niet tot de vriendenkring van Jezus. Hij was niet, zoals Petrus, een vooraanstaand woordvoerder, integendeel (2 Kor. 10,10). Hij was geen vertrouweling van de Heer, zoals Johannes die dichtbij Jezus stond (Joh. 13,23). En hij was ook geen leiderstype, zoals Jakobus die later voorganger van de gemeente in Jeruzalem zou worden. Sterker nog, wat begon met ‘slechts’ het goedkeuren van de moord op Stefanus, de eerste martelaar (Hand. 7,58 en 8,1), liep uit op het fanatiek vervolgen van de christelijke gemeente om haar uit te roeien (Gal. 1,13). Iets waar hij later nog steeds last van had (1 Kor. 15,8-9). 

Maar Saulus, die in donkerheid wandelde, zag een groot licht. Toen hij onderweg was naar Damascus om daar christenen gevangen te nemen, werd hij zelf overmeesterd. Hij werd door Christus gewonnen om zoveel mogelijk mensen voor Hem te winnen (1 Kor. 9,19). Paulus was dus zelf geen oor- en ooggetuige, maar had zijn informatie wel uit eerste hand (1 Kor. 15,3) betrouwbaar en verifieerbaar (1 Kor. 15,6). In zijn eerste brief aan Timoteüs reciteert hij een geloofsbelijdenis en zingt over het grote mysterie van het geloof. Het is niet te bevatten: God die mens werd. Het Woord is vlees geworden (Joh. 1,14 NBG51), de Onvergankelijke bekleedde zich met sterfelijkheid om de dood te overwinnen (naar 1 Kor. 15,54). 

Het is niet te begrijpen, niet te verklaren. 

We mogen het geloven; onze Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; werd geboren, niet geschapen! Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden (Nicea). 

En we mogen erover zingen; laten we eer brengen aan onze Redder, die als kindje in de kribbe lag, de Alfa en de Omega, de stralende Morgenster (Opb. 22,13 en 16). Geniet van deze klassieker door de choristers van King’s College Choir Cambridge samen met The King’s Singers: https://bit.ly/3TnWl1h

Een gezegend kerstfeest toegewenst!